Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A5 A6 A7 A8 A9 A11 B3 B6 B7 B11 B13 B14 C1 C2 C3 C5 C6 C9 C11 20 40 60
Solución de problemas A5 A6 A11 B2 B7 B8 B9 B10 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C10 8 24 32
Presentación oral B3 B4 B10 C5 C6 C8 C9 C10 C11 4 8 12
Discusión dirixida B2 B3 B4 B8 C5 C6 C8 8 24 32
Análise de fontes documentais A9 B1 B3 C1 C3 C7 1 3 4
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado