Temas Subtemas
Marketing Estratéxico:
- Análise do mercado e da demanda
- Análise da competencia
- Análisis do consumidor
- Segmentación de mercado
Estratexias de marketing: -Estratexias competitivas
-Expansión internacional
Marketing Operativo: -Política de produtos e marcas
-Estratexia de precios
-Xestión da distribución
-O mix de comunicación: identidade, imaxe e posicionamento.