Tipo A Código Competencias do título Específicas
  Profesionalizador
  AP1 Coñecer o conxunto normativo aplicable, lexislativo e xurisprudencial, e a doutrina aplicables ao mundo da empresa
  AP2 Identificar, saber interpretar e facer fronte ás diferentes problemáticas xurídico-económicas que afecten á empresa
  AP3 Coñecer, manexar, elaborar e interpretar os principais documentos de tipo xurídico-económico relacionados co mundo empresarial.
  AP4 Coñecer e aplicar as técnicas contables, de elaboración e análise de estados financeiros e outros instrumentos de xestión.
  AP5 Elaborar, comunicar e defender con soltura textos xurídicos, como dictames e informes, memorias ou traballos de investigación
  AP6 Coñecer unha segunda lingua extranxera na súa vertente xurídico-empresarial.
Tipo B Código Competencias do título Básicas / Xerais
  Profesionalizador
  BP1 Capacidade para planificar e levar a cabo tarefas xurídicas complexas de modo autónomo
  BP2 Capacidade para coordinar e desenvolver tarefas de asesoramento técnico (xurídico/xurídico empresarial) no seo dun grupo de traballo
  BP3 Capacidade para estructurar ordenadamente os feitos e as disposicións xurídicas relevantes dun caso
  BP4 Capacidade para identificar cuestións xurídicas relevantes partindo dun conxunto complexo de feitos non estructurado xurídicamente
  BP5 Capacidade para identificar e aplicar todas as fontes xurídicas relevantes nunha cuestión concreta
  BP6 Habilidade/Capacidade para a toma de decisións
  BP7 Capacidade para encontrar solucións novas ou imaxinativas no plantexamento dun problema
  BP11 Capacidade para estructurar os argumentos e transmitilos oralmente con competencia técnica e habilidade oratoria
  BP14 Capacidade para traballar en equipos interdisciplinares como experto en dereito e contribuir efectivamente ás súas tarefas
Tipo C Código Competencias do título Transversais / Nucleares
  Profesionalizador
  CP3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  CP4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
  CP5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
  CP6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
  CP7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  CP8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.