Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Adquirir os coñecementos e habilidades necesarios para desenvolver unha actividade profesional exitosa no campo da asesoría fiscal e contable da empresa. Coñecer os aspectos esenciais dos funcionamentos empresariais dende o punto de vista da economía. Coñecer a interpretación práctica dos instrumentos básicos de contabilidade. Coñecer o conxunto normativo relativo aos aspectos fiscais e contables do mundo da empresa. Identificar, saber interpretar e facer fronte ás diferentes problemáticas xurídico-económicas que afecten á empresa nos ámbitos fiscal e contable. Coñecer, manexar, elaborar e interpretar os principais documentos de tipo contable e fiscal relacionados co mundo empresarial. Coñecer e aplicar as técnicas contables, de elaboración e análise de estados financeiros e outros instrumentos de xestión. Elaborar, comunicar e defender con soltura informes, ditames, memorias ou traballos basados nos aspectos contable e fiscal. AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP11
BP14
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Desenvolver actitudes proactivas na resolución de problemas relacionados cos aspectos económico-empresariais xenerais, así como fiscais e contables das empresas, conformes ás prácticas deontolóxicas. Saber coordinar e dirixir grupos de traballo. Desenvolver habilidades para redactar, presentar e defender informes conforme ás distintas áreas do dereito relacionadas coa empresa. Desenvolver capacidades de alto nivel para a práctica profesional independente ou como profesional dentro dunha organización empresarial BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP11
BP14
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8