Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A1 A2 A3 A4 A5 B2 B7 B11 12 12 24
Lecturas A1 A3 A4 A6 B4 B5 0 20 20
Presentación oral B3 B4 C3 1 10 11
Seminario B14 C4 C5 9 9 18
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 40 0 40
Solución de problemas B1 B6 C8 5 10 15
Eventos científicos e/ou divulgativos C4 C5 C6 C7 C8 5 2 7
Discusión dirixida A5 B3 B4 B5 B7 6 6 12
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado