Bibliografía básica

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: manexaránse sempre as últimas edicións existentes dos manuais ou outras fontes de información propostas polo profesorado.

Os profesores participantes no módulo indicaran puntualmente a bibliografía pertinente.
Bibliografía complementaria