Temas Subtemas
BLOQUE TEMÁTICO I: INTRODUCCIÓN Ó ESTUDO DAS HABILIDADES XIMNÁSTICAS
Tema I.1: Conceptos xerais
I.1.1. Motricidade ximnástica e habilidade ximnástica
I.1.2. As habilidades ximnásticas corporais
I.1.3. As habilidades ximnásticas manipulativas
BLOQUE TEMÁTICO I: INTRODUCCIÓN Ó ESTUDO DAS HABILIDADES XIMNÁSTICAS
Tema I.2: Carácter motor das habilidades ximnásticas
I.2.1. Accións motrices nas habilidades ximnásticas
I.2.2. Características básicas do xesto ximnástico
BLOQUE TEMÁTICO II: DIDÁCTICA DAS HABILIDADES XIMNÁSTICAS
Tema II.1: O proceso de aprendizaxe das habilidades ximnásticas
II.1.1. Fases na aprendizaxe ximnástica
II.1.2. Etapas fundamentais na formación ximnástica
II.1.3. Propostas metodolóxicas no ensino das habilidades ximnásticas
BLOQUE TEMÁTICO II: DIDÁCTICA DAS HABILIDADES XIMNÁSTICAS
Tema II.2: A intervención práctica no proceso de ensino - aprendizaxe
II.2.1. A intervención manual
II.2.2. Utilización de material pedagóxico e de seguridade
BLOQUE TEMÁTICO II: DIDÁCTICA DAS HABILIDADES XIMNÁSTICAS
Tema II.3: A habilidade ximnástica no ámbito escolar
II.3.1. Dimensión educativa das habilidades ximnásticas
II.3.2. Obxectivos das habilidades ximnásticas
II.3.3. Directrices didácticas no ensino das habilidades segundo o nivel escolar
BLOQUE TEMÁTICO III: FUNDAMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓXICOS DAS HABILIDADES XIMNÁSTICAS ACROBÁTICAS
Tema III.1: Habilidades ximnásticas acrobáticas básicas individuais sobre chan
III.1.1. Rodamientos e iniciación ós xiros libres
III.1.2. Inversións
BLOQUE TEMÁTICO III: FUNDAMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓXICOS DAS HABILIDADES XIMNÁSTICAS ACROBÁTICAS
Tema III.2: Habilidades ximnásticas acrobáticas básicas colectivas sobre chan
III.2.1. Iniciación ás habilidades estáticas o de equilibrio
III.2.2. Iniciación ás habilidades dinámicas
BLOQUE TEMÁTICO III: FUNDAMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓXICOS DAS HABILIDADES XIMNÁSTICAS ACROBÁTICAS
Tema III.3: Habilidades ximnásticas acrobáticas básicas sobre aparatos
III.3.1. Iniciación ás habilidades desde a suspensión
III.3.2. Iniciación ás habilidades desde o apoio
BLOQUE TEMÁTICO IV: FUNDAMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓXICOS DAS HABILIDADES XIMNÁSTICAS NON ACROBÁTICAS
Tema IV.1. Os desplazamentos
IV.1.1.- Iniciación aos desplazamentos
IV.1.2.- Iniciación aos desplazamentos rítmicos
BLOQUE TEMÁTICO IV: FUNDAMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓXICOS DAS HABILIDADES XIMNÁSTICAS NON ACROBÁTICAS
Tema IV.2. Os saltos
IV.2.1.- Iniciación aos saltos en diferentes superficies ximnásticas
IV.2.2.- Iniciación aos saltos ximnásticos
BLOQUE TEMÁTICO IV: FUNDAMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓXICOS DAS HABILIDADES XIMNÁSTICAS NON ACROBÁTICAS
Tema IV.3. Os equilibrios
IV.3.1.- Iniciación aos equilibrios individuais
IV.3.2.- Iniciación aos equilibrios colectivos
BLOQUE TEMÁTICO IV: FUNDAMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓXICOS DAS HABILIDADES XIMNÁSTICAS NON ACROBÁTICAS
Tema IV.4. As mobilizacións da columna vertebral
IV.4.1.- Iniciación ás mobilizacions da columna vertebral en apoio de mans
IV.4.2.- Iniciación ás mobilización da columna vertebral en apoio de peito
BLOQUE TEMÁTICO IV: FUNDAMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓXICOS DAS HABILIDADES XIMNÁSTICAS NON ACROBÁTICAS
Tema IV.5. As habilidades ximnásticas manipulativas
IV.5.1.- Iniciación ás habilidades ximnásticas con cordas
IV.5.2.- Iniciación ás habilidades ximnásticas con pelotas
IV.5.3.- Iniciación ás habilidades ximnásticas con aros