Metodoloxías
Discusión dirixida
Portafolios do alumno
Sesión maxistral
Resumo
Práctica de actividade física
Solución de problemas
Prácticas a través de TIC
Descrición
- Asistencia as titorías individualizadas
- Organización de titorías colectivas, enfocadas especialmente a solucionar problemas relacionados coa práctica das tarefas motoras da materia
- Desenvolvemento de titorías virtuais de forma sincrónica ou asicrónica (chats ou foros) utilizando as canles fornecidas pola UDC (Moodle e Microsoft Teams)

Os/as estudantes con matrícula parcial que acrediten unha asistencia superior ao 50% das sesiones presenciais da materia so deben obter o 50% da máxima puntuación posible nas diferentes partes da PRUEBA MIXTA para considerarlas superadas.