Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A1 A25 B7 C7 2 0 2
Aprendizaxe colaborativa A5 A11 A18 B1 B2 B3 B4 B11 4 4 8
Discusión dirixida A14 A26 B12 C1 C8 2 0 2
Eventos científicos e/ou divulgativos A27 A7 B8 B10 C3 C6 0 5 5
Obradoiro A5 A8 A11 A18 A26 A27 A33 0 6 6
Portafolios do alumno A7 A8 A9 A11 A18 A25 A26 A33 B1 B3 B4 B7 B10 B17 C1 C3 0 15 15
Proba mixta A1 A7 A8 A9 A11 A14 A18 A25 A26 A27 A33 B1 B7 C1 3 9 12
Resumo A11 A26 A27 B7 C1 C6 0 2 2
Saídas de campo A1 A5 A7 A9 A25 A26 A27 B1 B3 B11 B17 C7 0 3 3
Sesión maxistral A1 A8 A11 A14 A18 A25 A26 A27 B7 B12 7 7 14
Solución de problemas A5 A8 A9 A11 A18 A26 A33 B1 B2 B4 B11 0 8 8
Proba práctica A11 A25 A26 A33 B2 B8 2 4 6
Prácticas a través de TIC A1 A8 A9 A11 A14 A18 A25 A26 A27 A33 B1 B2 B7 B8 C1 0 10 10
Práctica de actividade física A1 A5 A7 A11 A14 A18 A25 A26 A27 A33 B1 B3 B4 B8 B12 30 24 54
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado