Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer, comprender e interpretar as características das persoas e os seus contextos socioculturais, co fin de adecuar a súa intervención profesional ás mesmas, garantindo a igualdade de oportunidades no acceso á práctica físico-deportiva. A1
A3
B3
B5
B7
B12
B15
B18
B19
C4
C7
Comprender e interpretar as expresiones do feito social deportivo en cada cultura para poder intervir nos cambios necesarios para a igualdade de oportunidades, a igualdade de xénero e garantir os principios éticos e de xogo limpio. A1
A3
A7
B5
B12
B15
Acadar as ferramentas necesarias para construir unha “mente sociolóxica” sobre o deporte, entendendo éste dende a concepción postmoderna: como un sistema aberto. A1
A3
Coñecer as aportacións da Socioloxía do Deporte para o exercicio profesional do Licenciado en Ciencias da Actividad Física e do Deporte. A1
A3
A7
B3
B5
B12
B15
B19
C4
C6
C7
Elaborar unha visión do deporte como institución social, entendida como moito máis que práctica deportiva. A1
A3
Construir unha visión macro da sociedad e do deporte para ser capaz de comprender o mapa de relacións entre os elementos, as funcións de cada un e identificar os procesos donde o profesional da Educación Física pode e debe incidir. A1
A3
B5
B15
B19
Ser capaz de observar e identificar o modelo de cultura deportiva da sociedade, de cada deporte, de grupos específicos e de cada persona en particular. A1
A3
A7
B5
B12
Coñecer os factores que determinan o nacimento, evolución e desenvolvemento da Socioloxía e a súa vinculación coa sociedade industrial A2
Coñecer as ideas principais dos sociólogos clásicos: Comte, Durkheim, Weber e Marx, así como a aplicación das súas ideas ao ámbito do deporte. A3
Comprender que o nacimento do Deporte Moderno é un fenómeno “paralelo” ao nacimiento da Socioloxía, e detectar as influencias que reciben da revolución industrial. A2
Expoñer as principais correntes de pensamento da Socioloxía e a súa aplicación ao mundo do deporte. A2
Comprender os antecedentes, nacimento e desenvolvemento da Socioloxía do Deporte a nivel nacional e internacional. A3
Coñecer e diferenciar a cultura deportiva na modernidade e na postmodernidade, e a orientación de decadencia e de resistencia. Saber intervir para transmitir unha cultura de postmodernidade de resistencia A1
A3
A7
B3
B5
B12
B15
B19
C7
Comprender as consecuencias da cultura deportiva da postmodernidade de decadencia nas situacións de violencia e acoso escolar a alumnos e profesores. A3
A7
B5
B12
B15
Comprender os procesos de construcción da cultura de xénero e a súa influencia nas maneiras de relacionarse e comportarse no deporte homes e mulleres. Saber intervir para modificar os modelos tradicionais de xénero A1
A3
A7
B5
B12
B15
Coñecer, e controlar na intervención profesional, as variables socio-demográficas que determinan a práctica deportiva da sociedade española, a súa evolución e cambios, que xeneran o paso de un sistema pechado (moderno) a un sistema aberto (postmodernos). Comprender a relación prácticadeportiva-estilos de vida. A1
A3
A7
B5
B12
B15
B19
Coñecer o significado e principios da recreación deportiva para diseñar unha intervención máis recreativa que deportivizada. A1
A3
A7
B5
B12
B19
Coñecer, saber identificar e desenvolver as características, cualidades e actitudes axeitadas propias do perfil profesional do animador deportivo. A1
A3
A7
B5
B19