Materias que se recomenda ter cursado previamente
Pedagoxía da actividade física e do deporte/620G01001
Teoría e historia da actividade física e do deporte/620G01003
Xogos e recreación deportiva/620G01005
Psicoloxía da actividade física e do deporte/620G01011
Metodoloxía de investigación en actividade física e deporte/620G01021

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Psicoloxía da actividade física e do deporte/620G01011

Materias que continúan o temario
Pedagoxía da actividade física e do deporte/620G01001
Teoría e historia da actividade física e do deporte/620G01003

Observacións

“Coa finalidade de mellorar o sistema de garantía interna de calidade do noso centro, sería convinte que o alumnado atendese á solicitude realizada pola UDC, con periodicidade cuadrimestral, respecto a participar no proceso de avaliación das materias cursadas” e cuxa chamada realiza baixo o nome de “AVALÍA” consistindo en responder as enquisas que avalían a docencia do profesorado en cada materia.

CONSIDERACIOS PREVIAS DE ESPECIAL RELEVANCIA para o alumnado


*** O temario vaise desenvolver a través de diferentes tipos de clases e de recursos: clases maxistrais, debates, prácticas de aula, lectura de artígos e libros, etc., polo tanto, todos os contidos, ideas, preguntas, etc. que se abordan nal aula ou a través de Teams se consideran materia de examen. 

 *** Os esquemas que se utilizarán na aula para explicar os diferentes contidos do temario non se poden entender como “os apuntes oficiais” a través dos cuales estudiar o examen.Os esquemas son un guión para ordear as ideas, unha síntesis do contido de cada bloque temático. 

*** Como recurso, os esquemas axudan a que o alumno centre a súa atención e, dado que están dispoñibles en moodle, evitan que éste teña que tomar apuntes de todo o explicado, facilitando que poda centrarse en comprender as explicacións e realizar as anotacións aclaratorias ao contido que nelas se reflexa. 

 *** Pero nos esquemas no se incluien as explicacións de todos os conceptos, matices, exemplos que se realizan en clase, as comparaciones entre conceptos, os comentarios sobre as referencias bibliográficas, etc. Estas cuestións debe incorporalas o alumnado e tomar nota delas para elaborar os seus propios apuntes, do contrario terá unha información incompleta da materia de examen.

 *** Resulta fundamental para a comprensión do contido da asignatura que o alumnado asista as clases con regularidade e manexe e organice os materiais. Ao longo do cuatrimestre se traballará na aula para construir un “pensamento sociolóxico sobre o deporte”, unha “visión cultural do deporte”, e os alumnos que non asisten a clase non adicaron o tempo necesario para entrenarse nese proceso. Esta carencia percibese de manera especial nos resultados do examen. 

*** Por outra parte, si o alumnado que non asiste a clase estudia polos apuntes doutros compañeiros, non están estudiando o contido que se ten impartido na aula, estudian o que outros compañeiros “entenderon que se ten explicado”. Hai erros semellantes que se detectan nos exámenes, nalgúns casos máis de 15 alumnos teñen o mesmo erro. 
 
*** O temario explicarase recurrindo a exemplos dos diferentes deportes e protagonistas deportivos, sen embargo se tratará como tema transversal a violencia no deporte e o xénero. 
 
*** Recomendase a seguinte estratexia para favorecer a comprensión da materia: Que o alumnado traslade o explicado na aula ao seu deporte, de maneira que entenda a relación e presencia de cada concepto dunha forma práctica, aplicada á sua vida cotiá deportiva. Si este proceso o desenrrola dende o principio de curso vai comprender mellor os contidos e estará mellor preparado para o tipo de reflexións que se plantearán no examen. 

 RECOMENDACIÓNS PARA OS ALUMNADO QUE XA CURSOU A ASIGNATURA. 
*** Percebese que algúns alumnos que xa cursaron a asignatura en anos anteriores confíanse e se relaxan nas súas esixencias. Os conceptos xa lles resultan familiares e non os traballan o suficiente. O resultado é que non acadan o nivel de precisión esixido e volven suspender examenes. 

 SOBRE A ASISTENCIA A CLASE E O TRABALLO NA AULA
*** Resulta sorprendente ter que falar destes temas, pero a experiencia de anos atrás nos leva a recordarlle o alumnado que asistir a clase implica unha actitude de traballo, de toma de apuntes, de seguimento da materia, etc. Polo tanto é imprescindible estar en silencio durante as intervencións da profesora ou de outros compañeiros que fan preguntas: os debates en paralelo non teñen cabida, si algun alumno ten ideas que expor debe facelo para todos. 

 *** Tamen se recorda que para opinar é preciso ter coñecementos e información, e ademáis é bo ser prudente e reflexivo. Os debates da aula non deben semellarse a algúns "debates televisivos" que carecen de datos,orden e respeto e nunca chegan a conclusións. Cada sesión de clase ten unhos obxectivos, polo tanto é preciso orden, escoita e pensamento para poder acadalos. 

*** O traballo na aula é unha OBRIGA para o alumnado e tamén un DEREITO. 

SOBRE CONDICIONS DURANTE A REALIZACIÓN DE EXAMENES.
 *** Recoméndase revisar a normativa da UDC, "Normas de avaliación, revisión e reclamacións das cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario". artigo 14. Non se permite o uso de móviles na "Proba mixta-examen escrito. A expulsión dunha proba de avaliación implicará a cualificación de suspenso na convocatoria da materia. 

 SOBRE COPIAS EN EXAMENES, PRÁCTICAS O TRABAJOS. 
*** Recoméndase revisar a normativa da UDC, artigo 14. O plaxio poderá ser considerado causa de suspenso na actividade. 

OBSERVACIÓNS SOBRE OS RESULTADOS DOS EXAMENES *** Hai alumnado que non estudian os documentos da asignatura, só resumenes que "circulan": por este motivo detectanse erros semellantes nos examenes, as mesmas respostas mal elaboradas. 
*** Hai alumnado que non fai as prácticas, que as copian ou estudian por "practicas que están circulando": hai erros que se reproducen nos examenes. Por outra parte, si hai a mesma resposta en varios alumnos hai o risco de que pode entenderse como "copia no examen". (Ver normativa). 

CAMBIO DE DATAS DE EXAMENES OFICIAIS: 
*** Atenderanse os casos contemplados na normativa da UDC: artigo 12º.