Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Obradoiro A2 A1 A3 A7 B5 B12 B15 B19 C4 C7 20 36 56
Sesión maxistral A2 A1 A3 A7 B3 B5 B12 B15 B18 B19 C4 C6 C7 20 38 58
Aprendizaxe servizo A1 A3 A7 B3 B5 0 0 0
Proba obxectiva A2 A1 A3 A7 B3 B5 B7 B12 B15 B18 B19 C4 13 0 13
Análise de fontes documentais B7 C6 5 7.5 12.5
 
Atención personalizada 10.5 0 10.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado