Metodoloxías Descrición
Obradoiro * A través desta metodoloxía de OBRADOIRO se propoñen as "PRÁCTICAS DE AULA".
- A relación de prácticas pódese consultar en moodle.
- E necesario a realización das mesmas dado que serán materia de examen e son un irecurso para comprender os contidos.
- A asistencia a clase é unha obriga para o alumnado e tamén un dereito. É condición para ser avaliado.

Sesión maxistral SESIÓN MAXISTRAL.
Traballaranse os contidos que forman o marco teórico a través de exposicións orais con soporte audiovisuais, debates dirixidos, etc. Realizaranse para cada tema as "Prácticas de Aula" correspondentes.
Aprendizaxe servizo Traballo voluntario no centro "Padre Rubinos" para personas sin teito.
- Actividade: participar cómo axudante-monitor/a adestrando o equipo que participa na liga social de fútbol sala.
- A calificación do traballo, sobre 10 puntos, fará media coa calificación final obtida na asignatura a través dos examenes, sempre que esa calificación sexa de aprobado.

Para facer este traballo voluntario (ou cualquer outro) o alumnado debe ter a autorización da profesora.

Proba obxectiva
Refírese os examenes en moodle.
Faranse tantos examenes como bloques temáticos hai, ainda que cada un ten diferente valor dado que o contido de cada bloque tamen é diferente:
- Bloque I: 5%
- Bloque II: 10%
- Bloque III: 10%
- Bloque IV: 20%
- Bloque V: 20%
- Bloque VI: 20%
- Bloque VII: 15%

Análise de fontes documentais Formará parte do traballo que teñan que realizar o alumnado para levar a cabo as "Practicas de Aula". Estas tarefas poden ser tanto a consulta bibliográfica como a visualización de videos, películas, noticias de actualidade, paneis gráficos, fotografías, biografías, artigos, textos lexislativos, etc.