Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Práctica de actividade física A23 A27 A28 B2 B11 C6 10 15 25
Análise de fontes documentais A19 B4 C7 2 10 12
Sesión maxistral A19 A23 A27 A28 20 40 60
Traballos tutelados A19 A27 B4 B11 2 20 22
Proba mixta A19 A23 A27 A28 4 16 20
Discusión dirixida A19 A23 A27 A28 4 4 8
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado