Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fisioloxía do exercicio II/620G01025
Metodoloxía do rendemento deportivo/620G01024
Teoría e práctica do adestramento deportivo/620G01037

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Tecnoloxía en actividade física e deporte/620G01034
Teoría e práctica do adestramento deportivo/620G01037

Materias que continúan o temario
Fisioloxía do exercicio I/620G01013
Teoría e práctica do exercicio/620G01016
Fisioloxía do exercicio II/620G01025
Metodoloxía do rendemento deportivo/620G01024
Teoría e práctica do adestramento deportivo/620G01037

Observacións

“Coa finalidade de mellorar o sistema de garantía interna de calidade do noso centro, sería convinte que o alumnado atendese á solicitude realizada pola UDC, con periodicidade cuadrimestral, respecto a participar no proceso de avaliación das materias cursadas” e cuxa chamada realiza baixo o nome de “AVALÍA” consistindo en responder as enquisas que avalían a docencia do profesorado en cada materia.