Temas Subtemas

INTRODUCIÓN
1. Determinación conceptual
2. Selección da mostra
2.1 Selección da mostra no enfoque cuantitativo
2.2. Selección da mostra no enfoque cualitativo
I. TÉCNICAS DE RECOLLIDA DA INFORMACIÓN 1. Instrumentos de recollida da información cuantitativos
1.1. Escalas
1.2. Cuestionario
2. Instrumentos de recollida da información cualitativos
2.1. Observación
2.2. Entrevistas
2.3. Grupos de discusión
II. TÉCNICAS DE ANÁLISE DA INFORMACIÓN 1. Análise de datos categóricos ou nominales.
1.1. Análise descriptivo
1.2. Teoría da probabilidade
1.3. Táboas de continxencia
1.4. Inferencia
1.5. Coeficiente chi-cadrado
2. Análise de datos ordinais
2.1. Análise descritivo
2.2. Comparación entre grupos nunha variable ordinal
2.3. Relación e comparación entre variables ordinales
3. Análise de datos métricos
4. Análise e construción de redes famiiares