Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A19 B2 C1 Esta tarefa está destinada a un único contido da materia (Tema 3). Coa mesma inténtase que o alumnado/a combine outras metodoloxías como por exemplo, solucións de problemas, prácticas guiadas, etc. Pero tendo presente que con ela o alumno desenvolve tarefas puramente prácticas sobre este tema co apoio e supervisión do profesorado. Todo isto so se levará a cabo cando se explique o tema 3. O profesor/a presentará ao alumnado os apuntes deste tema (a través de moodle); nas clases expositivas explicará con solucións de problemas ditos apuntes; nas clases interactivas o profesor/a presentará prácticas guiadas para que o alumno/a as realice e, ademais, o alumno/a deberá expoñer oralmente esas prácticas guiadas. PARA TODO ESTO O ALUMNADO/A DEBE TRAER OS APUNTES REVISADOS.
O alumnado cada vez que realice unha práctica das clases interactivas o profesor a recollerá (o alumnado con dispensa académica pode realizar as prácticas por Moodle e reenvialas ao profesor nun período marcado polo mesmo). O alumnado que asiste a clase como o de dispensa académica para poder presentarse á proba eliminatoria desta parte debe ter todas as prácticas desta parte.
O profesor/a antes da proba eliminatoria realizará un simulacro de dita proba, no horario de clase da materia. As preguntas dese simulacro estarán a disposición do alumnado matriculado nesta materia en moodle. A asistencia a este simulacro non é obrigatoria e o alumnado pode entrar e saír durante o mesmo.
5
Prácticas a través de TIC A6 C3 Esta tarefa está destinada a un único contido da materia (Tema 3). Coa mesma inténtase que o alumnado/a combine outras metodoloxías como por exemplo, solucións de problemas, prácticas guiadas, etc. Pero tendo presente que con ela o alumno desenvolve tarefas puramente prácticas sobre este tema co apoio e supervisión do profesorado. Todo isto só se levará a cabo cando se explique o tema 3. O profesor/a presentará ao alumnado os apuntes deste tema (a través de moodle); nas clases expositivas resolverá problemas a través de TIC; nas clases interactivas o profesor/a presentará prácticas guiadas para que o alumno/a ás realice e, ademais, o alumno/a deberá expoñer oralmente esas practicas guiadas. PARA TODO ESTO O ALUMNADO/A DEBE TRAER OS APUNTES REVISADOS.
O alumnado cada vez que realice unha práctica das clases interactivas o profesor a recollerá (o alumnado con dispensa académica pode realizar as prácticas por Moodle e reenvialas ao profesor nun período marcado polo mesmo). O alumnado que asiste a clase como o de dispensa académica para poder presentarse á proba eliminatoria desta parte debe ter todas as prácticas da mesma.
O alumnado asistente a clase como o alumnado con dispensa académica debe ter todos estes puntos desta práctica para presentarse á proba eliminatoria denominada Parte estatística. Hai que ter presente dúas cousas: a valoración desta metodoloxía só é requisito para poder presentarse á proba eliminatoria (senón tes estes puntos non te podes presentar a esa proba) e si se supera a proba eliiminatoria non se ten que presentar á parte estatística da convocatoria de xuño (só estaría exento desta convocatoria, non para a de xullo)
5
Proba mixta A5 A6 A13 A19 A21 B1 B2 B5 B6 C1 C3 C4 C6 C8 O exame da convocatorias de xuño ou xullo é o que fai referencia a avaliación desta metodoloxía e consta de dúas partes:
1-Parte teórica dividida constará dun número de ítem de resposta aberta, ou de resposta breve ou de verdadeiro e falso pero xustificando (o tipo de preguntas o determinará o profesor/a). Unha pregunta cunha resposta incorrecta resta unha pregunta cunha resposta correcta. Esta parte apróbase cando se alcanza unha puntuación de 10 sobre 18 puntos que é a puntuación máxima que se alcanza aquí (non se garda nota de ningunha parte, en ningunha convocatoria, se se suspende).
2-Parte estatística. Esta parte consta de varios problemas estatísticos ou preguntas de respostas breves ou preguntas de verdadeiro e falso (o profesor/a será o que decida o tipo de preguntas. Pero sempre tendo en conta as preguntas que aparecen en moodle baixo o título de “simulacro de proba estatística”). Esta parte apróbase cando se alcanza unha puntuación de 10 sobre 18 puntos que é a puntuación máxima que se alcanza aquí.
NOTA ACLARATORIA.
Se se suspende algunha das partes (non se alcanza a puntuación mínima para aprobar) o alumnado debe ir á seguinte convocatoria con todo. NON SE GARDAN PARTES DE NINGÚN EXAMEN DUNHA CONVOCATORIA PARA OUTRA OU OUTRAS CONVOCATORIAS.
A DATA DOS EXAMES DAS CONVOCARTORIAS ESTÁN MARCADOS POR XUNTA DE FACULTADE POLO TANTO NON SE MOVEN
BAREMO QUE SE SIGUE EN AMBAS PARTES, A TER EN CONTA:
a) 10 PUNTOS A 12 PUNTOS EQUIVALE A UN APROBADO (5-6). Concretamente, 10 e 11 puntos equivale a un cinco; 12 puntos equivale a un seis.
b) 13 PUNTOS A 15 PUNTOS EQUIVALE A UN NOTABLE (7-8). Concretamente, 13 e 14 puntos equivale a un sete; 15 puntos equivale a un oito.
c) 16 PUNTOS A 18 PUNTOS EQUIVALE A UN SOBRESAÍNTE (9-10). Concretamente, 16 e 17 puntos equivale a un nove; 18 puntos equivale a un 10.
75
Saídas de campo A6 A13 A21 C1 Esta tarefa está destinada a un único contido da materia (Tema 2) e complementa a metodoloxía de obradoiro. Para realizar esta metodoloxía o alumno que asiste a clases como o de dispensa académica deben formar grupos. Estes grupos terán que recoller información despois de elaborar un instrumento baixo a perspectiva de xénero. Para iso terán que ir a buscar a información onde esten os suxeitos. Poden ser persoas da Facultade ou ben persoas doutras facultades. Iso si, o que se realice na metodoloxía de obradoiro é complementario con esta metodoloxía (unha non pode resolverse e presentarse sen a outra). A valoración desta metodoloxía está suxeita á mesma que se explica na metodoloxía obradoiro. 5
Obradoiro B5 B6 C1 Esta tarefa está destinada a un único contido da materia (Tema 2 e 3). Coa mesma inténtase que o alumnado/a combine outras metodoloxías como por exemplo, exposicións orais, solucións de problemas, prácticas guiadas, etc. Pero tendo presente que con ela o alumno desenvolve tarefas puramente prácticas sobre estos temas co apoio e supervisión do profesorado. Todo isto so se levará a cabo cando se explique o tema 2 e/ou 3. O profesor/a presentará ao alumnado prácticas para que o alumno/a ás realice en grupo baixo a perspectiva de xénero e, ademais, o alumno/a deberá expoñer oralmente esas prácticas guiadas (a través de tutorías oficiais planificadas polo profesor e de asistencia obrigatoria. Para iso o profesor propondrá diversas posibilidades de citas). PARA TODO ISTO O ALUMNADO/A DEBE REVISAR OS APUNTES QUE O PROFESOR EXPLIQUE NAS CLASES EXPOSITIVAS E INTERACTIVAS (que ademais están en moodle)
O profesor planificará esta metodoloxía de dúas maneiras: por un lado, una clase interactiva será planificada unicamente para o desenvolvemento desta metodoloxía (nesa clase o alumnado asistente a clase como o de dispensa académica poderá reunirse en grupo para traballar un tema baixo a perspectiva de xénero e realizará unha serie de prácticas que irá elaborando en borrador. Tamén o profesor dedicará, soamente, esta clase para estar no despacho e recibir ao alumnado en titorías. Estas titorías soamente serán destinadas a esta metodoloxía); por outro lado, planificarase cada 15 días unha titoría oficial (o alumnado non pode faltar a dita titoría, só o de dispensa académica para o que se buscaría outra forma de reunión). Nesta titoría oficial o profesor preguntará ao alumnado do grupo sobre as prácticas e eles indicarán que están traballando sobre as mesmas. Recoméndase que todo o alumnado traiga o traballo individualmente pero que sepan uns dotraballo dos outros porque o profesor preguntará a todo o grupo sobre todos os aspectos a tratar nesa titoría. Una vez que o alumnado salga desa titoría o tema traballado na mesma non pode volver a ser tratado.
No mes de xaneiro (antes do exame da convocatoria de xaneiro) o alumnado debe presentar todas as prácticas desta metodoloxía ademais das prácticas da metodoloxía da saída de campo (hai que ter presente que se non se presenta este traballo tampouco se ten en conta as valoracións doutras metodoloxías desta mateira e probas eliminatorias).
5
Aprendizaxe colaborativa A6 A8 A11 A13 A19 A21 B1 B2 B4 C1 C3 Nesta metodoloxía quérese observar a aprendizaxe do alumnado e poder identificar dúbidas para poder solucionalas. Para iso, esta metodoloxía realízase unicamente nas clases interactivas. O profesor/a presentará ao alumnado diversas prácticas de algúns dos contidos presentados nas clases expositivas (ditas prácticas están en moodle), as recollerá ao finalizar a clase e as devolverá ao alumnado na clase interactiva seguinte (as prácticas serán revisadas polo profesor coas anotacións pertinentes e o alumnado se non entende algunha desas anotacións debe pasar por titoría).
Para avaliar esta metodoloxía debe cumprirse os seguintes requisitos: a capacidade de traballo individual, capacidade de traballo en equipo, coñecementos xerais básicos, capacidade de sínteses e análise, capacidade de aplicar os coñecementos das sesións maxistrais á práctica, capacidade para xerar novas ideas (innovación e creatividade), capacidade crítica e autocrítica, toma de decisións, comunicación oral e escrita e habilidades de investigación. A avaliación de ditos requisitos será por tres vías: unha é cando o profesor/a a cada práctica, realizada na clase interactiva correspondente, lle asigna un punto (ademais dos puntos que lle corresponde cando nunha clase interactiva ademais deste aprendizaxe se aplica a metodoloxía de análise de fontes documentais, por exemplo); outra vía é a posibilidade de presentarse a una proba eliminatoria de materia (esta proba queda condicionada a que o profesor/a explique todos os conceptos prácticos de todos os contidos da materia, nas clases expositivas, a excepción do tema 3 que quedarían avaliados con outras metodoloxías e outra proba eliminatoria. Ademais, a esta proba só se pode presentar o alumnado que ten conseguido un total de puntos das clases interactivas -agás as do tema 3- e teña os puntos da metodoloxía de saídas do campo, prácticas a través de TIC, solución de problemas); e a última vía é a proba da convocatoria. As preguntas desta proba son traballados nas clases interactivas polo profesor/a e o alumnado e, ademais, están na aplicación moodle (inclusive son as mesmas preguntas dunha das partes do examen das diferentes convocatorias).
ASÍ, OS PUNTOS DA AVALIACIÓN DESTA METODOLOXÍA ALCÁNZANSE CANDO O ALUMNO SUPERE OU BEN A PROBA ELIMINATORIA DE MATERIA (SEMPRE QUE SE REALICE) OU BEN NO EXAME DA CONVOCATORIA CORRESPONDENTE. SEMPRE QUE SEXA ALUMNADO PRESENCIAL (OU ALUMNADO QUE ASISTE A CLASE) OU ALUMNADO CON DISPENSA ACADÉMICA
5
 
Observacións avaliación

Na avaliación da materia (exposta no
apartado da guía docente, denominado "Paso 7: Avaliación") terase en
conta antes de nada o seguinte:

a) ESTUDIANTES QUE ASISTAN SEMPRE A CLASE
(ou alumnado con dispensa académica)
 considéranse
que asisten un 80%, isto equivale a non ter máis de 3 faltas sen xustificar.
Xustifícase as faltas médicas (con xustificante correctamente cuberto por un
médico colexiado) e as faltas por un traballo (con xustificante correctamente
cuberto no traballo onde se xustifique que en horas de clase se está a
traballar). Nunca se poderá realizar as actividades fóra de aula (a excepción
do alumnado con dispensa académica). Para isto o profesor en clases solicitará
aos alumnos que asine unha folla tanto á entrada de clases como á saída ou que
indique os seguintes datos: nome, apelidos, DNI e firma nas prácticas das
clases interactivas.

A avaliación destes alumnos ten en conta
o seguinte: 1-A "participación en clase", na
medida que a intervención activa en clase permita ao profesor facerse unha
mellor idea dos coñecementos, as dúbidas e inquietudes dos alumnos. A
información adquirida, por parte do profesor, con este procedemento intégrase
coa obtida polo resto de procedementos utilizados, e con iso preténdese
conseguir unha valoración máis individualizada e completa; 2-a través
das metodoloxías
que aparece
na guía docente no apartado Metodoloxía. b-para alcanzar a puntuación
máxima de cada metodoloxía non se terá en conta só se entrega o material ou
non. Teranse en conta varios factores como: a capacidade de traballo individual,
capacidade de traballo en equipo, coñecementos xerais básicos, capacidade de
sínteses e análise, capacidade de aplicar os coñecementos das sesións maxistrais
á práctica, capacidade para xerar novas ideas (innovación e creatividade),
capacidade crítica e autocrítica, toma de decisións, comunicación oral e
escrita e habilidades de investigación. TODO ISTO O OBSERVARÁ O PROFESOR AO LONGO
DAS CLASES INTERACTIVAS (non hai que esquecer que moitas destas metodoloxías se
elaborasen e desenvolvesen nas devanditas clases). Por tal motivo nesas clases
o profesor tomará as observacións pertinentes 3-O exame da convocatorias
de xuño ou xullo
. A puntuación que se pode alcanzar é de 74 puntos:
a-Parte teórica e b-parte estatística. Esta parte apróbase cun 10, polo tanto,
esta parte puntúa sobre 18 puntos.

PARA OS ALUMNOS QUE ASISTEN A CLASE (ou
con dispensa académica) teñen que ter realizadas todas as exposicións orais.
PODEN PRESENTARSE as probas eliminatorias (DA TEORÍA E PARTE ESTATÍSTICA
(detalle importante para presentarse a esta última proba eliminatoria conta os
puntos antes da proba eliminatoria de teoría de textos como as prácticas das
clases interactivas correspondente ao tema 2 e 3).

b) ESTUDANTES QUE NON ASISTAN SEMPRE A
CLASE
 considéranse que non asisten cando
faltan máis dun 80%, é dicir, ten máis de tres faltas sen xustificar. Se
xustifica as faltas médicas (con xustificante correctamente cuberto por un
médico colexiado) e as faltas por un traballo (con xustificante correctamente
cuberto no traballo onde se xustifique que en horas de clase se está a
traballar). Estes alumnos se presentarán ás probas das convocatorias de xuño ou
xullo. A PUNTUACIÓN CONSEGUIDA neste EXAME POR ESTES ALUMNOS PUNTUARÁ SOBRE
100 PUNTOS. Isto quere dicir, os alumnos deben alcanzar a seguinte puntuación:
a) Parte teórica, a puntuación máxima é de 10 e b) Parte estadística a puntuación máxima é dun 10.

Si se suspende algunha das dúas partes,
anteriormente indicadas, o alumno suspenderá todo o exame (non se gardan partes
nin notas)