Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 A7 A14 B1 C4 C6 C8 10 15 25
Prácticas a través de TIC A6 C3 10 10 20
Saídas de campo A6 A13 A21 C1 0 5 5
Solución de problemas A19 B2 C1 10 15 25
Análise de fontes documentais B1 0 15 15
Obradoiro B5 B6 C1 10 15 25
Aprendizaxe colaborativa A6 A8 A11 A13 A19 A21 B1 B2 B4 C1 C3 0 13 13
Proba mixta A5 A6 A13 A19 A21 B1 B2 B5 B6 C1 C3 C4 C6 C8 2 10 12
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado