Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A2 A5 A8 A11 B1 B6 C1 C4 C6 C8 2 33 35
Seminario A1 A2 A5 A8 A11 B1 B5 B6 C1 C3 C4 C6 C8 21 36 57
Lecturas A2 A5 A8 A11 B1 B5 B6 C1 C3 C4 C6 C8 0 21 21
Sesión maxistral A2 A5 A8 A11 B1 B5 B6 C1 C3 C4 C6 C8 21 10 31
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado