Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer a terminoloxía específica da pedagoxía do lecer o do tempo libre A1
A5
A6
A9
B1
B4
Elaborar e xestionar medios e recursos para intervención no tempo libre A15
A19
A21
B3
B6
C6
Adquirir e dominar habilidades comunicativas que permitan presentar, defender e desenvolver proxectos cara o tempo libre A7
A11
A20
B6
C1
C3
C5
C7