Materias que se recomenda ter cursado previamente
Animación e xestión sociocultural/652G03017

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Acción socioeducativa con minorías e colectivos vulnerables/652G03022
Administración local e acción cultural e educativa/652G03040

Observacións

Acordar co profesor o soporte e prazos dos traballos a desenvolver.