Temas Subtemas
1. Lecer e tempo libre na sociedade contemporánea e as súas potencialidades educativas. 1.1. Os tempos sociais.
1.2. Lecer e tempo libre.
1.3. Pedagoxía do lecer.
2. A acción-intervención educativa no tempo libre. 2.1. Espazos, ámbitos e contextos da acción-intervención no tempo libre.
2.2. Estratexias de dinamización do tempo libre.
3. A animación teatral como ferramenta de intervención no tempo libre en múltiples contextos. 3.1 Xenealoxía da animación teatral.
3.2 A súa práctica.
4. Unha programación: elaboración e deseño 4.1 Pasos e factores a ter presentes na elaboración dunha programación.