Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A5 A7 A9 A21 18 2 20
Aprendizaxe colaborativa A20 3 20 23
Estudo de casos B1 B3 B4 13 52 65
Discusión dirixida B6 3 3 6
Lecturas C5 C6 C7 2 5 7
Simulación A6 A11 A15 A19 C1 C3 2 8 10
Proba mixta A1 A7 2 16 18
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado