Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Foro virtual A2 A3 A5 A10 A11 A14 C3 1 5.5 6.5
Discusión dirixida A3 A5 A20 B1 B3 B6 C1 12 0 12
Estudo de casos A1 A2 A3 A5 A8 A11 A14 C4 C5 C6 C8 3 5 8
Lecturas A1 A2 A3 A5 A6 A8 A11 A20 B3 C4 C6 C8 1.5 23.5 25
Presentación oral A2 A5 A14 B1 B3 B5 B6 C1 C3 C4 5 14 19
Sesión maxistral A2 A3 A8 B3 C4 C6 C7 C8 11 0 11
Traballos tutelados A1 A2 A3 A5 A6 A8 A9 A15 A21 B4 C1 C3 1 20 21
Simulación A10 A12 A20 B1 B3 B5 B6 C4 C6 1.5 0 1.5
Eventos científicos e/ou divulgativos A8 A11 A14 A15 B4 B5 B6 C1 C4 0 16 16
Aprendizaxe colaborativa A12 A20 B3 C4 6 23 29
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado