Materias que se recomenda ter cursado previamente
Pedagoxía social/652G03006
Xénero, igualdade e educación/652G03007
Educación multicultural/652G03013
Educación de menores en desprotección e conflito social/652G03016

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Administración local e acción cultural e educativa/652G03040
Educación e medios de comunicación social/652G03037
Cuestións filosóficas do mundo contemporáneo/652G03036

Materias que continúan o temario
Deseño e desenvolvemento da acción socioeducativa/652G03002
Servizos sociais e benestar social/652G03014
Animación e xestión sociocultural/652G03017
Acción socioeducativa con minorías e colectivos vulnerables/652G03022

Observacións