Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A2 A5 A14 B1 B3 B5 B6 C1 C3 C4 A presentación oral *individual* valerá ata un 5% da cualificación final e consistirá na calidade e cantidade de participación nas sesións de aula.

A presentación oral *grupal* valerá ata un 35% da cualificación final e consistirá na presentación en micro-grupo, na sesión interactiva, dun libro ou experiencia. Participarán todas as/os integrantes do micro-grupo. Cada presentación durará un máximo de 15 minutos e todas as presentacións terán lugar nas sesións interactivas durante os meses de abril e maio. Para esta actividade, valoraranse os aspectos a seguir:

• Calidade da participación na preparación desta actividade.
• Relevancia e organización dos contidos expostos.
• Coordenación da exposición (que reflicta un traballo colaborativo, non unha suma de partes).
• Nivel de comprensión dos contidos básicos.
• Capacidade analítica e de síntese.
• Claridade expositiva.
• Creatividade expositiva.
---------------------------------------------------
40
Traballos tutelados A1 A2 A3 A5 A6 A8 A9 A15 A21 B4 C1 C3 O traballo será grupal, en parella ou individual e empregarase parte do tempo reservado para as sesións interactivas para a súa elaboración. Para máis información sobre o traballo e o período de entrega, véxase o espazo desta materia en Moodle.

Á hora de avaliar o traballo escrito teranse en conta os aspectos a seguir:

• Estrutura: presentación, organización do contido, claridade expositiva, e corrección gramatical (30%).
• Contido: comprensión das ideas básicas, dominio conceptual, uso dos contidos traballados ao longo do cuadrimestre, relacións entre eles (capacidade analítica e de síntese), creatividade e innovación nas propostas, calidade da participación na preparación desta actividade, e grao de fundamentación das fontes (referencias bibliográficas e bibliografía final) (70%).
60
 
Observacións avaliación

Para superar a materia será necesario obter, como mínimo, unha puntuación de 5 (de 10) en ambas actividades de avaliación, e asistir ás sesións de aula coa debida regularidade (como mínimo o 80% do tempo total). Para máis información sobre estas actividades de avaliación, véxanse as follas explicativas publicadas no espazo da materia na plataforma Moodle.

Os traballos tutelados *non entregados* na primeira oportunidade poden ser entregados na segunda oportunidade sen que este feito inflúa na súa avaliación. Aplicaranse os mesmos criterios de avaliación en ambas oportunidades (e non será necesario presentarse ao exame).

No caso de non poder asistir a clase coa debida regularidade, a/o estudante en cuestión terá que presentarse a un exame final, que lle valerá o 100% da cualificación final. Excepcionalmente, a profesora poderá permitir que a/o estudante en cuestión participe nas outras actividades de avaliación. Neste caso,
ponderarase o valor do exame final en función do grao e da calidade de participación nas demais actividades da materia, pero, por defecto, a participación nas outras actividades só servirá para subir a nota do exame entre o 0,5 e 1 punto.

Quen asiste a clase coa debida regularidade pero non obtén a puntuación mínima nalgunha das dúas actividades de avaliación terá que presentarse a un exame final ben na primeira oportundiade, ben na segunda ou posteriores para aprobar a materia. Neste caso, o exame valeralle o 100% da cualificación. De maneira excepcional, a profesora pode considerar a posibilidade de que se presente, no momento de realizar o exame, un novo traballo escrito a título individual, pero dito traballo só servirá para subir a nota do exame entre o 0,5 e 1 punto. 

A presentación oral e os traballos tutelados *suspensos* non se poderán recuperar porque a primeira (a presentación oral) é elaborada en grupo e presentada ante o grupo interactivo, e o segundo (o traballo tutelado) non será avaliado máis dunha vez. A actividade suspensa será substituída polo exame final e aplicaranse os criterios de avaliación estipuladas no parágrafo anterior.

A avaliación do alumnado con matrícula a tempo parcial e/ou con recoñecemento de dispensa académica será igual que a do resto do alumnado: dependerá do grao e calidade de asistencia ás sesións de aula. Segundo cada caso, pode que a profesora lle pida á/ao estudante que entregue resumos das lecturas obrigatorias para compensar a falta de asistencia suficiente a clase.

O exame consistirá nunha proba mixta na que se especificará o peso de cada pregunta. Nas preguntas de resposta breve teranse en conta a pertinencia e precisión da resposta, a claridade conceptual, e a corrección gramatical. Nas preguntas de desenvolvemento teranse en conta a pertinencia e organización do contido, o dominio conceptual, a conexión entre ideas, a claridade expositiva, e a corrección gramatical. Para máis información sobre o exame, véxase a folla explicativa publicada no espazo da materia na plataforma Moodle.