Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A6 A10 A13 B1 B8 12 36 48
Prácticas a través de TIC B5 C6 8 16 24
Proba obxectiva A1 A6 A10 A13 B1 B5 B8 C6 1 0 1
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado