Metodoloxías
Sesión maxistral
Prácticas a través de TIC
Proba obxectiva
Descrición
Dentro das clases teóricas e prácticas son incorporados sesións de titoría e atención personalizada