Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición de un resumo do contido dispoñible a través de Moodle (ou aula virtual) .
Prácticas a través de TIC As prácticas realízanse na aula de ordenador con programas de simulación dispoñibles na facultade e outros vía web.
Proba obxectiva Exame escrito sobre a materia exposta e / ou practicada.