Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- O estudante obterá unha visión xeral das técnicas avanzadas de caracterización morfolóxica, estrutural e microestrutural. - O estudante aprenderá as principais vantaxes e limitacións de cada unha das técnicas. - Á hora de caracterizar un material, o estudante será capaz de discernir cáles son as técnicas de caracterización que máis se axustan ás súas necesidades/posibilidades. AM1
AM2
AM9
BM2
BM3
BM5
BM8
BM10
BM11
CM1
CM3
CM4