Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A9 12 0 12
Seminario A1 B2 B3 B5 B8 7 0 7
Solución de problemas A1 A2 A9 B2 B10 B11 C1 C4 0 24 24
Análise de fontes documentais C3 C4 0 12 12
Proba obxectiva A1 A2 A9 B2 B3 B5 B8 B10 B11 C1 1 18 19
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado