Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O estudo, representación e interpretación de funcións elementais de unha e varias variables. A15
A16
A20
A24
A25
A27
B1
B2
B3
B6
C1
C3
C6
Utilizar con destreza as técnicas de cálculo de primitivas e as súas aplicacións. A15
A16
A20
A24
A25
A27
B1
B2
B3
B6
C1
C3
C6
Plantexar e resolver modelos sinxelos que conleven ecuacións e sistemas de ecuacións diferenciais. A15
A16
A20
A24
A25
A27
B1
B2
B3
B6
C1
C3
C6
Resolver problemas de métodos estatísticos básicos dende o punto de vista descriptivo A15
A16
A20
A24
A25
A27
B1
B2
B3
B6
C1
C3