Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A15 A16 A24 A27 B1 B2 B3 B6 32 64 96
Solución de problemas A20 A25 B2 B3 C1 8 18 26
Traballos tutelados A20 A15 B3 B1 C1 C3 C6 8 16 24
Proba de resposta múltiple B2 B3 3 0 3
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado