Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer o fundamento e as caracterísiticas das técnicas espectroscópicas mías habituais A7
B4
Capacidade para seleccionar a técnica instrumental mais axeitada na resolución dun problema analítico concreto A7
A15
B4
C6
Destreza no manexo dos distintos instrumentos e no axuste das variables instrumentais A19
A21
A23
B4
B5
Capacidade de obter a maior cantidade de información fiable a partir dos datos experimentais. Realización de cálculos. A20
A21
B2
B3
B4
C6