Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de resposta múltiple A7 A15 A20 A21 C6 O traballo dos alumnos será evaluado a través dunha Proba de resposta multiple de todos os contidos teóricos e de cálculo da asignatura. 50
Prácticas de laboratorio A7 A15 A19 A20 A21 A23 B5 Avaliación continua das Prácticas de laboratorio que terán que realizar obligatoriamente ao largo do cuatrimestre e avaliación de cuestions relacionadas coas practicas plantexadas que terán que resolver ao final da realización das prácticas.

20
Seminario A15 A20 A21 B2 B3 B4 Os seminarios avaliaranse mediante a resolución individual de problemas numéricos na proba de resposta multiple. 20
Obradoiro A7 B3 B4 Os cuestionarios de autoevaluación serán realizados polo alumno ao final de cada tema. 10
 
Observacións avaliación

Para superar a asignatura na primeira
oportunidade, plantexanse tres requisitos básicos: 

-asistencia obligatoria as prácticas de laboratorio e asistencia regular as outras actividades avaliables (seminarios para a resolución numérica de
problemas), 

-realización de todas as actividades avaliables (obradoiros) e 

-alcanzar unha cualificación final mínima de 5 puntos en
cada una delas. 

De non alcanzarse dita puntuación mínima
nalgunha delas, no caso de que a media sexa superior ou  igual a 5 (sobre
10) a asignatura figurará como suspensa (4.5). Calificaráse coma Non Presentado a os alumnos que non realicen as prácticas de
laboratorio e tampouco realicen a proba de resposta múltiple. As cualificacións das prácticas de laboratorio e obradoiros manteranse na segunda oportunidade de xullo.
Mentres que a cualificación da proba de resposta múltiple de xullo substituirá a obtida na proba de resposta múltiple de
febreiro. Os alumnos avaliados na segunda oportunidad sólo poderán optar a
matrícula de honra si o número máximo déstas para o correspondiente curso non
se cubriu na sua totalidade na primeira oportunidade. 

Realizarase unha proba de resposta múltiple dos contidos teóricos da primeira parte da asignatura antes da convocatoria oficial da Primeira Oportunidade. Aqueles alumnos que superen ditos contido (cualificación final mínima de 5 puntos) non terán que volver a examinarse deles na convocatoria oficial da Primeira Oportunidade en xaneiro.

Para o alumnado con dispensa académica de
exención de asistencia, a realización das prácticas de laboratorio será
obligatoria e será facilitada dentro da flexibilidad que permitan os horarios
de coordinación e os recursos materiais e humanos. Se considerarán exentos das sesións maxistrais se
ben se lles facilitará a asistencia ao maior número posible de seminarios. O alumno con recoñecemento de adicación a tempo parcial será avaliado mediante as cualificacions obtidas nas probas mixtas (65%), nas prácticas (20%) e obradoiros (15%). Isto aplicarase a ámbalas
dúas oportunidades.