Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A7 A15 A21 20 60 80
Seminario A15 A20 A21 B2 B3 B4 8 24 32
Prácticas de laboratorio A7 A15 A19 A20 A21 A23 B5 20 0 20
Proba de resposta múltiple A7 A15 A20 A21 C6 4 0 4
Obradoiro A7 B3 B4 0 12 12
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado