Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A5 A7 A10 B3 B7 B9 5 15 20
Lecturas A1 A3 B12 C6 0 25 25
Proba de resposta breve B6 B10 5 15 20
Sesión maxistral B4 B5 20 25 45
Estudo de casos A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B14 B15 B16 C3 5 30 35
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado