Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Dereito Inmobiliario e da Construción II/612943310
Dereito Inmobiliario e da Construción III/612943311

Observacións