Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Discusión dirixida A5 A7 A10 B3 B7 B9 Valorarase a expresión verbal e manexo dos conceptos e da
argumentación técnica durante as presentacións orais individuais.
30
Proba de resposta breve B6 B10 Realizarase unha proba de resposta curta sobre os contidos impartidos nas clases 20
Sesión maxistral B4 B5 Valorarase a asistencia activa a sesións presenciais 10
Estudo de casos A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B14 B15 B16 C3 Realizaranse exercicios e resolveranse casos prácticos presenciais ou en liña. 40
 
Observacións avaliación

Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a avaliación consistirá na proba obxectiva, que terá un valor do 100% tanto en primeira oportunidade como en segunda oportunidade