Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais B6 B10 B13 B1 B3 B5 C1 C4 C5 2 3 5
Sesión maxistral A4 A5 A7 A15 B11 B1 B4 40 40 80
Estudo de casos A7 A9 B7 B12 B3 B5 C6 C7 18 27 45
Proba obxectiva A7 B6 B8 B4 5 0 5
 
Atención personalizada 15 0 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado