Materias que se recomenda ter cursado previamente
Principios de Economía e Facenda Pública/612G01008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Organización constitucional do Estado/612G01009
Dereito Público Autonómico/612G01030

Materias que continúan o temario
Fundamentos de Dereito Financeiro/612G01018
Dereito Tributario/612G01029

Observacións