Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Portafolios do alumno A1 A2 A3 A4 A9 B7 B1 B2 B3 B5 0 67.5 67.5
Discusión dirixida A8 A10 A12 B8 B12 C1 C4 C6 C7 15 0 15
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A4 A9 C3 C8 30 0 30
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado