Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A2 A6 A7 A9 A11 A15 B4 B5 B7 B8 B10 C2 C4 C7 14 0 14
Lecturas B3 0 45 45
Sesión maxistral A17 21 10 31
Traballos tutelados A1 A2 A3 A6 A7 A9 A10 A11 A15 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B10 C2 C4 C7 0 30 30
Proba mixta A1 A2 A3 A6 A7 A9 A11 A15 B3 B4 B7 B10 2 10 12
Seminario A7 A9 A10 A11 A15 B2 B4 B5 B7 B8 B10 C2 7 7 14
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado