Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingua Inglesa 1/613G01003

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Introdución aos Estudos Literarios/613G01005
Lingua Inglesa 2/613G01008

Materias que continúan o temario
Literatura Inglesa 2/613G01017

Observacións