Temas Subtemas
1. Unha visión histórica das teorías das migracións internacionais 1.1. A escola de Chicago: Park e Thomas e Znaniecki
1.2. "Race and Etnic relations"
1.3. A aportación ás migracións dende a socioloxía norteamericana contemporánea: Portes e Massey
1.4. A escola francesa e a súa achega teórica: Bourdieu e Sayad
2. Teorías explicativas dos procesos de migracións internacionais 2.1. O modelo económico do push-pull
2.2. Teorías da acción individual
2.3. Teorías do capital social e das redes
2.4. Teorías da mobilidade social
3. Metodoloxías e técnicas: metodoloxías narrativas, participativas e artísticas para abordar as migracións 3.1. Mapeamento corporal narrado
3.2. Fotovoz
3.3. Metaplan
3.4. Cartografías sociais
4. Novas teorías e enfoques no contexto da Globalización 4.1. Migración nun mundo globalizado
4.2. Mobilidade e transnacionalismo
4.3. Pertenza, identidade e cidadanía
4.4. Estudos de fronteira