Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A2 A9 A10 A11 B14 B20 Avaliarase a participación do estudantado e a integración dos diversos contidos que compoñen o programa. 15
Traballos tutelados A2 A9 A10 A11 A14 B2 B3 B7 B14 B17 B18 C1 C7 Se avaliará mediante presentación oral (do traballo titelado desenvolvido ao longo da materia)
• Defensa grupal
Traballo entregado (15%)
Presentación oral (15%)
• Defensa individual-ante preguntas das avaliadoras (20%)
Avaliarase a integración dos contenidos teórico-prácticos e as competencias da materia
55
Obradoiro A2 A5 A8 A9 A10 A11 A14 B1 B22 C3 C5 C6 Avaliarase a participación individual do estudantado e a integración dos diversos contidos que compoñen o programa nas distintas actividades realizadas. 30
 
Observacións avaliación
Todas as metodoloxias da avaliación deben superarse para aprobar a materia.

A
docente responsable resérvase a posibilidade de realizar algún cambio na
avaliación ou outros aspectos que serán notificados ao estudantado coa
suficiente antelación.