Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A5 A8 A10 B14 C1 1 0 1
Sesión maxistral A2 A9 A10 A11 B14 B20 20 0 20
Lecturas A2 A10 A11 C1 0 27 27
Saídas de campo A2 A9 A10 A11 A14 B2 B7 B14 B21 C1 C7 8 4 12
Obradoiro A2 A5 A8 A9 A10 A11 A14 B1 B22 C3 C5 C6 12 18 30
Traballos tutelados A2 A9 A10 A11 A14 B2 B3 B7 B14 B17 B18 C1 C7 1 55 56
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado