Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición na clase do temario da materia.
Lecturas Lectura dos materiais vinculados ao temario da materia.
Traballos tutelados Traballo de investigación.