Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva A8 B3 C1 C4 2 0 2
Traballos tutelados A33 A36 B15 B26 4 10 14
Simulación A33 B1 4 10 14
Actividades iniciais B1 3 6 9
Sesión maxistral C3 108 0 108
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado