Materias que se recomenda ter cursado previamente
Hª política e social contemporánea/615G01109

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Sistemas políticos comparados/615G01202
Socioloxía económica e das organizacións/615G01207

Materias que continúan o temario
Traballo de grao/615G01420

Observacións